Warunki korzystania z serwisu PokerListings

Warunki korzystania z serwisu PokerListings

1. Akceptacja Regulaminu

Serwis PokerListings.com świadczy swoje usługi zgodnie z poniższym Regulaminem, który może być aktualizowany przez nas od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadamiania. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania.

2. Opis serwisu

PokerListings.com nie jest operatorem poker roomów, ani dostawcą rozrywki i gier hazardowych w pokera online. Reklamujemy i recenzujemy wybrane pokoje pokerowe wyłącznie w celach reklamowych i informacyjnych. Internetowe pokoje pokerowe prezentowane na naszej stronie nie są, według naszej wiedzy, prowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
PokerListings.com nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do (a) dokładności, aktualności, wiarygodności lub kompletności jakichkolwiek informacji, tekstów, grafiki, linków lub innych elementów zawartych na tej stronie; (b) przydatności handlowej, przydatności do użytku, tytułu prawnego i/lub nienaruszalności jakichkolwiek lub wszystkich produktów lub promocji oferowanych przez osoby trzecie; lub (c) wirusów komputerowych, błędów, pomyłek lub usterek w oprogramowaniu lub usługach świadczonych przez nas lub osoby trzecie, które powodują jakiekolwiek szkody na Twoim urządzeniu komputerowym lub innej własności osobistej. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane "tak jak jest" i bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.

Odwiedzając naszą stronę internetową i wymienione na niej pokoje pokerowe, potwierdzasz, że rozumiesz, iż możliwe jest utracenie części lub całości pieniędzy zdeponowanych i postawionych w tych internetowych pokojach pokerowych, oraz że nie możesz i nie będziesz pociągać PokerListings.com do odpowiedzialności za takie straty. Wszelkie straty poniesione w wyniku gry w poker roomach online wymienionych na PokerListings.com nie są objęte odpowiedzialnością PokerListings.com ani jego firm stowarzyszonych, wykonawców lub dostawców.

3. Obowiązki użytkownika

Pokoje pokerowe wymienione na naszej stronie internetowej mogą regularnie zmieniać swoje promocje, zasady i regulaminy. Poszczególne pokoje pokerowe mogą, i często to robią, odwołać promocję bez wcześniejszego powiadomienia. PokerListings.com zaleca, abyś sprawdził zasady i ograniczenia na stronie poker roomu przed rozpoczęciem gry w tym serwisie.

PokerListings.com zaleca, abyś przed rozpoczęciem gry w internetowym pokoju pokerowym sprawdził obowiązujące w Twoim regionie prawo. Gra w pokera online musi być legalna w Twoim mieście, stanie lub kraju zamieszkania, a Ty musisz być pełnoletni, aby móc grać i płacić odpowiednie podatki w Twoim mieście, stanie lub kraju zamieszkania. Twoim obowiązkiem jest znajomość i przestrzeganie lokalnego prawa dotyczącego gry w pokera online w miejscu, w którym grasz.

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że nie będziesz: (1) dostarczać żadnych treści ani zachowywać się w jakikolwiek sposób, który: może być (a) interpretowany jako niezgodny z prawem, zagrażający, szkodliwy, obraźliwy, prześladowczy, deliktowy, zniesławiający, wulgarny, nienawistny, obsceniczny, obraźliwy, rasowo, etnicznie lub w inny sposób niewłaściwy, pornograficzny, (b) przeznaczony do zakłócania lub przerywaniy tej strony internetowej lub jakiejkolwiek świadczonej usługi, (c) zainfekowanych wirusem lub innym kodem komputerowym, plikami lub programami mającymi na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego, (d) powodujących odpowiedzialność cywilną lub karną, lub naruszających obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe; (2) podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, między innymi, pod pracownika PokerListings. (3) zbierania lub gromadzenia jakichkolwiek danych o innych użytkownikach strony; (4) dostarczania lub wykorzystywania strony do dostarczania jakichkolwiek treści lub usług w sposób komercyjny lub w sposób, który wiązałby się z pocztą śmieciową, spamem, łańcuszkami, piramidami finansowymi lub innymi formami nieautoryzowanej reklamy, bez uprzedniej pisemnej zgody PokerListing. (5) dostarczania jakichkolwiek treści, które mogą stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub karnej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, wykonawców, reklamodawców, partnerów PokerListings.com lub firm stowarzyszonych, lub które mogą stanowić lub być uznane za naruszenie lokalnego, krajowego lub międzynarodowego prawa, w tym, między innymi, prawa dotyczącego praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub tajemnic handlowych.

4. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi.

5. Strony internetowe osób trzecich

Zamieszczamy linki do zewnętrznych stron internetowych i zasobów, takich jak pokoje pokerowe online. PokerListings.com nie ma kontroli nad tymi zewnętrznymi stronami i zasobami, nie popiera ich i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na tych stronach lub w zasobach. Użytkownik zgadza się, że będzie podlegał wszelkim zasadom obowiązującym na tych stronach internetowych i nie będzie i nie może pociągać PokerListings.com do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach dostępnych na takich stronach internetowych lub zasobach.

6. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić PokerListings.com i jego firmy stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, agentów, pracowników i partnerów przed wszelkimi roszczeniami i żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z zachowania Użytkownika, dostarczania przez niego treści, naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub naruszenia przez niego praw innych osób.

7. Zakaz odsprzedaży usług

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych, jakiejkolwiek części tej strony internetowej, w tym dostępu i korzystania z tej strony internetowej.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB DOSTARCZANYCH TREŚCI JEST UDOSTĘPNIANE I DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI NA JEGO WŁASNE RYZYKO. JEST ON DOSTARCZANY UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, A POKERLISTINGS.COM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, DOMNIEMANYCH LUB WYRAŹNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

POKERLISTINGS.COM NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB DOROZUMIANY LUB WYRAŹNY, ŻE JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ SERWISU BĘDZIE NIEPRZERWANA, WOLNA OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW, TERMINOWA, BEZPIECZNA, DOKŁADNA, NIEZAWODNA LUB JAKIEJKOLWIEK JAKOŚCI, ANI NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB DOROZUMIANY LUB WYRAŹNY, ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ JEST BEZPIECZNA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO POBRANIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI SERWIS POKERLISTINGS.COM, ANI ŻADEN Z JEGO UCZESTNIKÓW NIE UDZIELA PROFESJONALNYCH PORAD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ORAZ ŻE KORZYSTANIE Z PORAD LUB INNYCH INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA, A SERWIS POKERLISTINGS.COM NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADEN SPOSÓB.

Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na zrzeczenie się gwarancji dorozumianych, a niektóre stwierdzenia w powyższym zrzeczeniu się odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania do Ciebie w odniesieniu do gwarancji dorozumianych; pozostałe warunki pozostają wykonalne niezależnie od tego.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POKERLISTINGS.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, ORIENTACYJNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY; OBEJMUJE TO, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO SZKÓD ZA STRATY PIENIĘŻNE, UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT (NAWET JEŚLI POKERLISTINGS. COM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE LUB POWSTAŁE W WYNIKU (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU, (II) KOSZTÓW UZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I / LUB USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI DANYCH, (IV) OŚWIADCZEŃ OSÓB TRZECICH LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU, LUB (V) INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z SERWISEM.

W niektórych jurysdykcjach ograniczenie odpowiedzialności jest niedozwolone i dlatego takie ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10. Zastrzeżenie praw

PokerListings.com zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe oraz wszelkie inne prawa własności, które PokerListings.com może posiadać w odniesieniu do niniejszej strony internetowej, jej zawartości oraz towarów i usług, które mogą być świadczone. Korzystanie z praw i własności PokerListings.com wymaga uprzedniej pisemnej zgody PokerListings.com. Udostępniając Państwu niniejszą stronę internetową i usługi, PokerListings.com nie udziela Państwu żadnych dorozumianych lub wyraźnych licencji lub praw, a Państwo nie będą mieli prawa do komercyjnego wykorzystania niniejszej strony internetowej lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody PokerListings.com.

11. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli Użytkownik uważa, że jego własność została wykorzystana w sposób, który może być uznany za naruszenie praw autorskich lub naruszenie jego praw własności intelektualnej, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

PokerListings.com stara się dostarczać kompletne, dokładne i aktualne informacje. Jeśli zauważysz jakiekolwiek niekompletne lub niedokładne informacje, będziemy bardzo wdzięczni za powiadomienie nas o tym. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

12. Obowiązujące prawo

Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory wynikające z korzystania przez Użytkownika z produktów i usług PokerListings.com będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem lokalnym obowiązującym w miejscu siedziby PokerListings.com, bez względu na przepisy kolizyjne.

Comment on that

Twoja wiadomość oczekuje na akceptację
Popular Poker Rooms
O PokerListings

PokerListings.pl jest największą na świecie i najbardziej zaufaną stroną z poradnikami do pokera online, która oferuje najlepsze gwarantowane bonusy w pokerze online, ekskluzywne recenzje stron i największą ilość darmowych treści na temat pokera dostępnych w sieci.


Oświadczenie: Wiele z naszych linków na PokerListings.pl są linkami partnerskimi, dzięki którym możemy otrzymać prowizję jeśli założysz konto używając naszych linków. Nie ma to jednak żadnego wpływu na nasze recenzje. Granie w pokera online powinno zawsze sprawiać przyjemność. Jeśli grasz na prawdziwe pieniądze, pamiętaj aby nie grać za więcej niż możesz przeznaczyć, oraz dopilnuj abyś grał tylko u bezpiecznych i licencjonowanych dostawców. Wszyscy dostawcy wymienieni na PokerListings są operatorami licencjowanymi i bezpiecznymi do gry.

Copyright © 2003-2024 PokerListings - Wszelkie prawa zastrzeżone.

×